Og?oszenia


PROGRAM REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
01 - 04 MARCA 2015

1 DZIE?NIEDZIELA 01 MARCA
6.15 ? Msza ?w. z nauk? ogln?
7.30 ? Msza ?w. z nauk? ogln?
9.00 ? Msza ?w. z nauk? dla m?odzie?y
10.30 ? Msza ?w. z nauk? ogln?
12.00 ? Msza ?w. z nauk? dla dzieci
13.30 ? Msza ?w. z nauk? ogln?
16.30 ? Droga Krzy?owa w ko?ciele
17.00 ? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym
18.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln?.

2 DZIE?PONIEDZIA?EK ? 02 MARCA
8.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln?
12.20 ?Nauka dla m?odzie?y z Gimnazjum i sakrament spowiedzi (I tura)
13.20 - Nauka dla M?odzie?y z Gimnazjum i spowied? (II tura)
18.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln?

3 DZIE?WTOREK ? 03 MARCA
8.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln?
10.00 ? Msza ?w. z nauk? i Sakramentem Namaszczenia Chorych
12.20 ?Msza ?w. z Nauk? dla M?odzie?y z Gimnazjum (I tura)
13.20 - Msza ?w. z Nauk? dla M?odzie?y z Gimnazjum (II tura)
18.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln?

4 DZIE??RODA ? 04 MARCA
8.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln? i b?ogos?awie?stwem rekolekcyjnym
18.00 ? Msza ?w. z nauk? ogln? i b?ogos?awie?stwem rekolekcyjnym

SPOWIED? ?W. KA?DEGO DNIA P? GODZINY PRZED MSZ? ?W.

Prowadz?cy:
o. Piotr Buchowicz OFMOG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
01 marca 2015 r.

 1. Dzisiaj w naszej wsplnocie parafialnej rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Informacje i plan rekolekcji jak wy?ej.
 2. Spowied? rekolekcyjna ka?dego dnia p? godziny przed Msz? ?w.
 3. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do naszego sanktuarium na nabo?e?stwa pasyjne:
  ? Przez ca?y Wielki Post codziennie w dni powszednie o godz. 6.30, Droga Krzy?owa.
  ? W ka?d? niedziel? przed sum? o godz. 10.00 R?aniec. Po po?udniu o godz. 16.30 Droga Krzy?owa i o godz. 17.00 Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym.
  ? W ?rody o godz. 17.00 Droga Krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y.
  ? W pi?tki zapraszamy na nabo?e?stwa pasyjne tzw. ?Pi?tki Marcowe?. O godz. 8.00 Msza ?w. Bezpo?rednio po Mszy ?w. nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej i Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym. Na zako?czenie b?ogos?awie?stwo Naj?wi?tszym Sakramentem i uczczenie relikwii Krzy?a ?w.
 4. Za udzia? w ka?dym z tych nabo?e?stw mo?emy uzyska? odpust zupe?ny.
 5. W ca?ym Ko?ciele prze?ywamy dzisiaj niedziel? Ad Gentes, czyli niedziel? misyjn?. Naszymi ofiarami i modlitwami obejmujemy g?oszenie Ewangelii i tych, ktrzy Dobr? Nowin? o zbawieniu nios? na kra?ce ziemi.
 6. W pi?tek, 6 marca o godz. 18.00 odb?dzie si? Msza ?w. z modlitw? wstawiennicz? o uzdrowienie i uwolnienie, ktrej przewodniczy? b?dzie o. Pacyfik Iwaszko. Po Mszy ?w. adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z indywidualnym b?ogos?awie?stwem.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy pi?tek i pierwsza sobota miesi?ca. W pi?tek kap?ani od godz. 9.00 udadz? si? z pos?ug? sakramentaln? do chorych. O godz. 18.00 Msza ?w. w intencji wynagradzaj?cej Naj?wi?tszemu Sercu Pana Jezusa i Stra?y Honorowej Serca Bo?ego.
 8. Rwnie? w pi?tek 6 marca odb?dzie si? katecheza dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania: klasy pierwsze o godz. 15.15 i klasy drugie o godz. 16.00. Klasy trzecie w ramach przygotowa? do sakramentu bierzmowania uczestnicz? w Nabo?e?stwie R?a?cowym o godz. 17.30 i Mszy ?w. o godz. 18.00. Po Mszy ?w. spotkanie w Auli ?w. Jana Paw?a II.
 9. W sobot? o godz. 10.00 rozpoczniemy Fatimski R?aniec pokutny ? trzy cz??ci. O godz. 12.00 Msza ?w. w intencji wsplnoty ?ywego R?a?ca oraz w int. pr?b i podzi?kowa? zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bo?ej ?askawej.
 10. Dzisiaj obchodzimy ?wi?to, po?wi?cone pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych, ktrzy stawiali opr sowietyzacji Polski i podporz?dkowaniu jej ZSRR. Przed ko?cio?em mo?na z?o?y? podpis pod projektem ustawy, aby ?o?nierze zapomnieni znale?li godne miejsce w historii naszego kraju.
 11. Za tydzie? ? trzecia niedziela Wielkiego Postu i Dzie? Kobiet. Wszystkie kobiety polecajmy dobremu Bogu w naszych modlitwach.
 12. W zakrystii mo?emy naby? najnowszy numer Go?cia Niedzielnego, Ma?ego Go?cia oraz ?rd?o.
 13. Drogim Parafianom, Dobrodziejom, Sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru, ?yczymy owocnego czasu w czasie rekolekcji i Wielkiego Postu.  OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  22 lutego 2015 r.

  1. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do naszego sanktuarium na nabo?e?stwa pasyjne:
   ? Przez ca?y Wielki Post codziennie w dni powszednie o godz. 6.30, Droga Krzy?owa.
   ? W ka?d? niedziel? przed sum? o godz. 10.00 R?aniec. Po po?udniu o godz. 16.30 Droga Krzy?owa i o godz. 17.00 Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym.
   ? W ?rody o godz. 17.00 Droga Krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y.
   ? W pi?tki zapraszamy na nabo?e?stwa pasyjne tzw. ?Pi?tki Marcowe?. O godz. 8.00 Msza ?w. Bezpo?rednio po Mszy ?w. nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej i Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym. Na zako?czenie b?ogos?awie?stwo Naj?wi?tszym Sakramentem i uczczenie relikwii Krzy?a ?w.
  2. Za udzia? w ka?dym z tych nabo?e?stw mo?emy uzyska? odpust zupe?ny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, ktre zosta?y odpuszczone co do winy. Odpust ten mo?emy ofiarowa? za siebie lub za zmar?ych. Do jego uzyskania konieczne jest spe?nienie zwyk?ych warunkw, tj.: stan ?aski u?wi?caj?cej, przyj?cie w tym dniu Komunii ?w., modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego oraz wyzbycie si? przywi?zania do grzechu nawet lekkiego.
  3. 1 marca, odb?d? si? w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Program jak wy?ej.
  4. Spowied? rekolekcyjna ka?dego dnia p? godziny przed Msz? ?w. Rekolekcje b?dzie g?osi? o. Piotr Buchowicz z Sekretariatu Misyjnego naszej Prowincji. Szczeg?owy plan rekolekcji dost?pny jest na ulotkach w kruchcie ko?cio?a, zamieszczony w gablocie oraz udost?pniony na stronie internetowej naszego sanktuarium.
  5. W zakrystii mo?emy naby? najnowszy numer Go?cia Niedzielnego oraz ?rd?o.
  6. Drogim Parafianom, Dobrodziejom, Sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru, oraz wszystkim, ktrzy b?d? obchodzi? w tym tygodniu imieniny, urodziny oraz ?wi?towa? jubileusze rodzinne, ?yczymy wielu ?ask Bo?ych wypraszanych przez wstawiennictwo M.B.?. ?oraz przez wstaw. S?ugi Bo?ego Br. Alojzego Kosiby.   OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE

   6 NIEDZIELA ZWYK?A
   15 lutego 2015 r.

   1. Dzisiaj o godz. 15.00 odb?dzie si? Msza ?w. w int. o pokj i zdrowie dla rodzin oraz adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu Grupy Modlitewnej Krlowej Pokoju. Po adoracji, odb?dzie si? modlitwa o uzdrowienie z namaszczeniem olejem ?w. Charbela.
   2. Najbli?sza ?roda, 18 lutego, to ?roda Popielcowa, rozpoczynaj?ca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrcenia i pokuty nasze g?owy zostan? posypane popio?em. Msze ?wi?te tego dnia w naszym ko?ciele o godzinie 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00.
   3. Przypominamy, ?e w ?rod? Popielcow? obowi?zuje post ?cis?y, polegaj?cy na powstrzymaniu si? od potraw mi?snych. Tego dnia mo?emy zje?? trzy posi?ki, ale tylko jeden z nich do syta. Pami?tajmy te?, ?e Wielki Post jest tak zwanym ?czasem zakazanym? dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy si? te? w tym ?wi?tym czasie pokuty od picia napojw alkoholowych. W CZASIE WIELKIEGO POSTU GOR?CO ZAPRASZAMY DO NASZEGO SANKTUARIUM NA NABO?E?STWA PASYJNE:
    ? Przez ca?y Wielki Post codziennie w dni powszednie o godz. 6.30, Droga Krzy?owa
    ? W ka?d? niedziel? przed sum? o godz. 10.00 odmwimy R?aniec w kaplicy obrazu Matki Bo?ej ?askawej. Po po?udniu o godz. 16.30 Droga Krzy?owa i o godz. 17.00 Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym
    ? W ?rody o godz. 17.00 Droga Krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y
    ? W pi?tki zapraszamy na nabo?e?stwa pasyjne tzw. ?Pi?tki Marcowe?. O godz. 8.00 Msza ?w. Bezpo?rednio po Mszy ?w. nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej i Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym. Na zako?czenie b?ogos?awie?stwo Naj?wi?tszym Sakramentem i uczczenie relikwii Krzy?a ?w.
   4. Za udzia? w ka?dym z tych nabo?e?stw mo?emy uzyska? odpust zupe?ny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, ktre zosta?y odpuszczone co do winy. Odpust ten mo?emy ofiarowa? za siebie lub za zmar?ych. Do jego uzyskania konieczne jest spe?nienie zwyk?ych warunkw, tj.: stan ?aski u?wi?caj?cej, przyj?cie w tym dniu Komunii ?w., modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego oraz wyzbycie si? przywi?zania do grzechu nawet lekkiego.
   5. 1 marca (czyli za dwa tygodnie), odb?d? si? w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W poniedzia?ek i we wtorek, 2 i 3 marca ? rekolekcje dla m?odzie?y z gimnazjum, ktre odb?d? si? w dwch turach: o godz. 12.20 i 13.20. Prosimy, aby rodzice dopilnowali, by ich dzieci mog?y uczestniczy? w rekolekcjach wielkopostnych. Nie dyspensujmy dzieci od wzi?cia udzia?u w rekolekcjach, ale dawajmy dobry przyk?ad wychowania religijnego. Szczeg?owy plan rekolekcji zamieszczony jest w gablocie przed ko?cio?em oraz udost?pniony na stronie internetowej naszego sanktuarium.
   6. Dzisiaj przed ko?cio?em prowadzona jest zbirka pieni?dzy dla naszego ministranta Kuby z pierwszej kl. gimnazjum, u ktrego w minionym roku zdiagnozowano guza z?o?liwego mzgu. Do normalnego funkcjonowania Kuba potrzebuje bardzo drogiego aparatu s?uchowego (koszt 16 tys. z?otych). Narodowy Fundusz Zdrowia ? zwrci 5 tys. z?otych. Na pozosta?? kwot? nie ma wystarczaj?cych ?rodkw, dlatego zwracamy si? z pro?b? o wsparcie tej szlachetnej akcji.
   7. W zakrystii mo?emy naby? najnowszy numer Go?cia Niedzielnego oraz ?rd?o.
   8. Wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru ?yczymy obfito?ci ?ask Bo?ych, w dobrym prze?yciu czasu Wielkiego Postu.    OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE

    5 NIEDZIELA ZWYK?A
    08 lutego 2015 r.

    1. W przysz?? niedziel?, 16 lutego, po po?udniu o godz. 15.00 odb?dzie si? Msza ?w. w int. o pokj i zdrowie dla rodzin oraz adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu Grupy Modlitewnej Krlowej Pokoju. Po adoracji, odb?dzie si? modlitwa o uzdrowienie z namaszczeniem olejem ?w. Charbela. Na spotkanie zapraszamy wszystkich, ktrzy pragn? pomodli? si? o uzdrowienie duszy i cia?a.
    2. W ?rod?, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z Lourdes. ?wi?to Matki Bo?ej z Lourdes ??czymy z obchodami ?wiatowego Dnia Chorych. W naszym sanktuarium Msz? ?wi?t? z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych b?dziemy sprawowali o godz. 10.00. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepe?nosprawnym i seniorom w dotarciu do naszej ?wi?tyni na wspomniane nabo?e?stwo.
    3. W tym tygodniu, 12 lutego przypada t?usty czwartek. T?usty czwartek rozpoczyna ostatni tydzie? karnawa?u. Po nim nast?puje okres postny trwaj?cy do ?wi?t Wielkanocnych. ?roda Popielcowa w tym roku przypada 18 lutego, czyli za dziesi?? dni!
    4. W sobot?, 14 lutego, przypada ?wi?to Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa. W 1980 roku Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II og?osi? ich wsp?patronami Europy, podnosz?c tym samym wspomnienie do rangi ?wi?ta.
    5. Rwnie? w sobot?, wspominamy ?wi?tego Walentego, kap?ana, ktry ponis? ?mier? m?cze?sk?, gdy? podczas tortur nie chcia? si? wyrzec Chrystusa. Od lat, tak?e u nas przyj??o si? go czci? jako patrona zakochanych. Niech to b?dzie okazja do modlitwy i podzi?kowania Panu Bogu za mi?o??, ktr? nas obdarzy?. Pami?tajmy te? o wszystkich narzeczonych i pro?my, aby ich wzajemna mi?o?? si? umacnia?a i aby z Bogiem weszli na wspln? drog? ?ycia.
    6. W przysz?? niedziel? prowadzona b?dzie zbirka pieni?dzy dla naszego ministranta Kuby z pierwszej kl. gimnazjum, u ktrego w minionym roku zdiagnozowano guza z?o?liwego mzgu. Usuni?cie guza mia?o miejsce w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Po powrocie do Krakowa, Kuba kontynuowa? chemioterapi?, a potem zosta? obj?ty programem radioterapii. Obecnie przebywa pod sta?? opiek? onkologiczn?, laryngologiczn? oraz endokrynologiczn?. Do normalnego funkcjonowania potrzebuje bardzo drogiego aparatu s?uchowego (koszt 16 tys. z?otych). Narodowy Fundusz Zdrowia ? zwrci 5 tys. z?otych ? na pozosta?? kwot? nie ma wystarczaj?cych ?rodkw, dlatego zwracamy si? z pro?b? o wsparcie tej szlachetnej akcji.
    7. W zakrystii mo?emy naby? najnowszy numer Go?cia Niedzielnego.
    8. Drogim Parafianom, Dobrodziejom, Sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru, oraz wszystkim, ktrzy b?d? obchodzi? w tym tygodniu imieniny, urodziny oraz ?wi?towa? jubileusze rodzinne, ?yczymy wielu ?ask Bo?ych wypraszanych przez wstawiennictwo M.B.?. ? Ksi??nej Wieliczki oraz S?ug? Bo?ego Br. Alojzego Kosib?. ?yczymy te? w tym tygodniu samych dobrych p?czkw i faworkw. Szcz??? Bo?e.Kontakt

Adres

Klasztor i Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu
ul. Br. Alojzego Kosiby 31
32-020 Wieliczka

Telefony

Klasztor: 122781866
Dom Pielgrzyma: 122785968
Proboszcz tel. i fax: 122786587

E-maile

Klasztor:
Webmaster:

Nr konta bankowego

Klasztor Franciszkanów
ul. Kosiby 31
32-020 Wieliczka
53 8619 0006 0010 0200 4499 0001